Skip to main content

Slutbesiktning:

När huset är färdigbyggt, rekommenderar vi alltid att man gör en slutbesiktning. Besiktningsmannen undersöker att entreprenaden utförts enligt det som beslutats i ert kontrakt och att arbetet är fackmässigt utfört. Om entreprenaden godkänns övergår ansvaret för huset till dig och den tvååriga reklamationstiden startar. Om däremot något fel skulle uppstå och det blir en juridisk tvist, hänvisar man ofta till protokollet från slutbesiktningen som är ett juridiskt bindande dokument.

Tvåårsbesiktning:

Senast två år efter slutbesiktningen, alltså innan den tvååriga reklamationstiden löpt ut, rekommenderar vi att man gör en tvåårsbesiktning (även kallad § 59-besiktning). Besiktningsmannen undersöker då om det uppkommit några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande från din sida.

Kontrollbesiktning:

Statusbesiktning eller statuskontroll? Probikonsulter kan erbjuda oberoende och förebyggande inspektioner av bostaden med syfte att upprätta en översikt av husets generella status. Kontrollen är lämplig att utföra inför exempelvis ägarbyte eller större renoveringar. Vid ägarbyte är det viktigt att veta om byggnaden är behäftad med felaktigheter som kräver omedelbara åtgärder. Vid renovering och tillbyggnation är det viktigt att man inte bygger in fuktskador eller andra fel som kan påverka inomhusmiljön i den färdiga byggnaden. Kontrollen kan även användas för att ge en överblick av byggnadens generella status under pågående ägande, för att bilda underlag för löpande underhåll och planering inför mer omfattande renoveringar såsom takbyte, fönsterbyte och liknande. Vi gör en bedömning av vad som behöver göras och i vilken ordning det är lämpligt att utföra underhållet. Kontrollen kan påvisa fel och brister innan skador uppstår, vilket gör att onödiga renoveringskostnader kan undvikas. Kontrollens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster. Kontroll av rörsystemet utförs med avancerad sökutrustning, kontroll av värmeförluster utförs med värmekamera. Besiktningen redovisas i ett protokoll som innehåller våra iakttagelser, bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpliga åtgärder.